Reklamační řád

Naja servis s.r.o.
Sídlo: Krátká 731/8 Vyškov
Ič:64508013
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložka č. 22730
Bankovní spojení: Reiffeisen bank 6664629001/5500
Tel: 777 220 250 mail: naja@naja.cz

PREAMBULE
Tento reklamační řád upřesňuje postup kupujícího a prodávajícího pro případ, že přes veškeré úsilí prodávajícího o zachování nejvyšší možné kvality prodávaného zboží vznikne na straně kupujícího důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady. Tento reklamační řád byl vypracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. v platném znění o ochraně spotřebitele.

ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUKA

1.1.V případě výskytu vady u zakoupeného zboží v záruční době je kupující oprávněn vadu reklamovat. Vadou se rozumí taková změna vlastností dodaného zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního vstupního materiálu, případně nedodržení technologických postupů.

1.2.Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.

1.3.Podepsáním přepravního listu kupujícím souhlasí kupující s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží dorazilo nepoškozené. Na pozdější reklamace, způsobené vinou dopravy, nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

1.4.Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

1.5.Prodávající poskytuje kupujícímu záruční dobu dle povahy zboží nejdéle však 24 měsíců a reklamovat případné vady zboží je možno uplatnit nejpozději do konce této lhůty. Po uplynutí šesti měsíců od převzetí zboží přechází důkazní břemeno vady na kupujícího, který musí prokázat, že zboží mělo vadu v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne na delší době.

1.6.V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou, nebo opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.


1.7. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. sjednání nápravy a to:
1.7.a. přiměřeným snížením kupní ceny
1.7.b. dodáním náhradního zboží
1.7.c. odstoupením od kupní smlouvy

1.8.Kupující může požadovat u prodávajícího bezplatné dodání vadného nebo chybějícího zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné.

1.9 U pevných paliv se rozlišují tyto vady:
Kvalitativní reklamace (skryté vady) – lze uplatnit do 6 měsíců od převzetí zboží, pokud nedošlo k podstatné změně dodaného zboží vinou kupujícího. Skrytou vadou se rozumí nižší výhřevnost, než která je uvedena v katalogu výrobce či dehtování. Skrytá vada se prokazuje laboratorním rozborek vzorku odebraného z reklamované dodávky. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolního vzorku pevného paliva a odděleně uskladnit dodané zboží, dokud nebude reklamace vyřízena. V případě neoprávněné reklamace hradí veškeré náklady spojené s vyřízením reklamace kupující.
Zvýšená vlhkost uhlí není kvalitativní vada.
Množstevní reklamace – lze uplatnit pouze při převzetí zboží. Pozdější reklamaci nelze již uznat. Pokud se při kontrolním převážením zjistí neoprávněnost reklamace, uhradí kupující prodávajícímu veškeré náklady spojené s kontrolním převážením.
Pohledová reklamace - lz uplatnit pouze při převzetí zboží u řidiče. Touto reklamací se rozumí vyšší obsah podsítného materiálu. Jednotlivé parametry podsítného jsou odlišné pro každý druh paliva a tyto parametry jsou uvedeny v katalogu výrobce.

2. POSTUP REKLAMACE
Při uplatňování reklamace je kupující povinen dodržet následující postup:

2.1.Kupující zašle písemnou reklamaci s podrobným popisem vad na elektronickou adresu prodávajícího naja@naja.cz. Reklamace musí obsahovat přesné označení výrobku, přesné označení vady, datum zakoupení a doklad o prodeji. Reklamaci je nutno uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu, tj. ihned po projevení se vady, případné prodlení s uplatněním reklamace může způsobit prohloubení vady, případně znehodnocení zboží a znemožnit objektivní posouzení příčiny vady, což může být důvodem k zamítnutí reklamace.

2.2.Prodávající se zavazuje nejpozději do pěti pracovních dnů zaslat elektronickou poštou informace o dalším postupu řešení reklamace, tj. zejména uvedení adresy, kam zaslat reklamované zboží k posouzení oprávněnosti reklamace. Náklady na dopravu reklamovaného zboží k prodejci hradí kupující.

2.3.Bude-li reklamace shledána jako oprávněná, bude reklamace ze strany prodávajícího vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě vady odstranitelné bude vada odstraněna nebo zboží vyměněno, u vady neodstranitelné bude reklamace vždy řešena dodáním nového bezvadného zboží. Pokud charakter neodstranitelné vady nebrání užívání zboží, poskytne prodávající kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny. Při poskytování slevy prodávající přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu poškození zboží a zejména k možnostem jeho dalšího použití.

2.4.V případě neoprávněné reklamace je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu náklady, vynaložené na posouzení reklamace.

3. NEOPRÁVNĚNÁ REKLAMACE ZBOŽÍ

3.1 Za neoprávněnou reklamaci se považují tyto případy:

  • přirozená nebo kondenzovaná vlhkost, která vyplývá z přirozené povahy suroviny (uhlí, koks)
  • váhový úbytek, způsobený dlouhodobým nevhodným skladováním (uhlí, koks mají v okamžiku balení vždy větší hmotnost, než je uvedeno na obalu, určité procento vody je přirozenou povahou těchto surovin, která zajišťuje správné hoření a ne jejich vadou, viz technické specifikace jednotlivých produktů, viz Produktové listy)
  • část výrobků v balení byla rozlomena na dvě poloviny
  • šupinatost povrchu výrobku,
  • nerovné zakončení a drolení konců výrobku (je dáno technologií výroby),
  • různé odstíny výrobku v případě použitého stejného materiálu, ze kterého je výrobek vyroben, je dáno přírodní povahou výrobku,
  • různá váha jednotlivých kusů výrobku v balení, nepřekračující váhovou toleranci + 5 %,
  • drobná mechanická poškození obalu výrobku, která nemají vliv na kvalitu výrobku
  • vady, prokazatelně způsobené povětrnostními vlivy v důsledku nevhodného skladování zboží kupujícím,
  • v případě, že Jakostní parametry, které se řídí katalogem hnědého uhlí jednotlivých výrobců jsou vyhovující.

Tento Reklamační řád je platný od 1. 1. 2016.

Ve Vyškově dne 1. 1. 2016

Upozorňujeme, že používáte zastaralý prohlížeč a tak nebudou dostupné všechny funkce elektronického obchodu.
Loading...